اصلأ اینطور نیست.در حال حاضر یک معمار بسیار جوان و خوش سلیقه مشغول تهیه ضوابط و برنامه فیزیکی و نهایتأ طراحی سالنهاست.

 ۸۶/۷/۱۰ در ساعت ۱۷:۰۱

اصلأ اینطور نیست.در حال حاضر یک معمار بسیار جوان و خوش سلیقه مشغول تهیه ضوابط و برنامه فیزیکی و نهایتأ طراحی سالنهاست.

 ۸۶/۷/۱۰ در ساعت ۱۷:۰۲

حفظ مشخصات؟