نه.اين مسابقه هم عادلانه نبود.
مسابقه سردشتم عادلانه نبود.نه؟
از اين هيئت داوران واقعا بعيد بود مخصوصا از جناب آقای جودت و صارمی..........

 ۸۶/۸/۸ در ساعت ۱۵:۱۹

حفظ مشخصات؟