هویت شهر قم در چیست؟...........با اظهار نظر در رابطه مقوله بحث برانگیزی چون هویت نمی توان به راحتی طرح ها را دسته بندی کرد...البته شایان ذکر است که من نه با طراح ارتباطی داشته و نه از این طرح ذی نفع می باشم.

 ۸۶/۸/۱۳ در ساعت ۲۱:۵۰

حفظ مشخصات؟