من مدت زيادی است که از سايت شما استفاده ميکنم .بنظرم بهترين سايت اطلاع رسانی رويدادهای معماری است با فضای دسترسی بسیار خوب به مطالب که به روز هم می باشدو پيشنهاد من هميشه به ساير دوستانم بوده است.سايتی که همواره اخبار معماری مملکتمان را ژيگيری کرده وگاه نسبت به آنها با ديدباز عکس العمل نشان ميدهد مانند همين خبر اخيرخانه معماری ايران که رنگ و بوی تبليغاتی منفعتی بیشتری نسبت به جنبه آموزشی آن دارد.مخصوصا اين اقدام اخيرمبنی بربرگزاری دوره های آمادگی دکتراکه بااشاره بجای آرونا کهبازاری برای دوره دکترا هم در حال شکل گيريست در صورتی که اين دوره کاملا ژژوهشی وتحقيقاتی است

 ۸۸/۱۱/۱۳ در ساعت ۰۲:۰۶

حفظ مشخصات؟