فکر می کنم تا حدودی در وصف این کتاب اغراق کرده ای!

 ۸۹/۲/۲۹ در ساعت ۱۱:۴۴

حفظ مشخصات؟