هادی ميرميران در بستر بيماری آخرين روزهای زندگی اش ميگفت اين جايگاه معماری ايران نيست. خيلی های ديگر ميگويند. اصلن همه ميگويند.
اما مشکل کجاست؟ به نظر من مشکل همين جاست!
آرونا تقريبن جزو تنها رفرنس های خبری در زمينه معماری هست. سايتی متعلق به مرزيت .ir که مدتهاست همه معماران را ناگزير از حضور گاه و بيگاه ميکند. اما واقعن جای تاسف و يا تعجب است وقتی که تقریبن اتفاق خاصی در زمینه تخصصی در سطح داخلی نمیفته آرونا خبر يه کنفرانس رو ميده که تاريخ ارسال آثار به اين کنفرانس يک روز پيش گذشته است!

 ۸۹/۷/۱۱ در ساعت ۱۱:۴۵

حفظ مشخصات؟