کاملا موافقم فقط ثنای پلکان هست و بس ... جالبه در جلسه نقد وبررسی ایسان گفتند خوب این خانواده اگر پیر شوند خانه را می فروشند و به جوانتر ها واگذار می کنند

 ۹۴/۳/۶ در ساعت ۱۶:۴۸

حفظ مشخصات؟