با توجه به نبود هويت در شهرهای جديد -تراکم طبقات و ... و عدم توجه به اشتغال و زيست مردمان در شهرهای جديد ايران امکان ايجاد حس مکان ميسر نخواهد بود و اين شهرها عملا بعنوان شهر خوابگاهی خواهند شد.. شهری بدون هويت و تاريخ فارغ از ضابطه فرهنگی

 ۹۵/۱/۷ در ساعت ۰۹:۴۴

حفظ مشخصات؟