سلام
شما که باید بدانید، آنگونه که بیان کردید نیست.

 ۸۸/۱/۲۷ در ساعت ۰۸:۵۹

حفظ مشخصات؟